slider shadow
cele_stowarzyszenia

STOWARSZENIE NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, OPIERA SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ NA PRACY SPOŁECZNEJ OGÓŁU CZŁONKÓW.

Celem Stowarzyszenia jest pomoc finansowa, rzeczowa i organizacyjna na rzecz osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów, oraz seniorów.

Cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1) gromadzenie funduszy z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdów i pobytu osób niepełnosprawnych, oraz seniorów na turnusach rekreacyjnych, rehabilitacyjnych, edukacyjnych, krajoznawczych wypoczynkowych;
2) organizowanie wyjazdów rekreacyjnych, rehabilitacyjnych, edukacyjnych, krajoznawczych i wypoczynkowych;
3) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej, społecznej oraz towarzyskiej osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów oraz seniorów;
4) organizowanie imprez charytatywnych;
5) promocję i organizację wolontariatu;
6) pomoc społeczną rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności dotkniętych jakąkolwiek formą niepełnosprawności oraz wyrównywania szans tych osób, ich rodzin i ich opiekunów oraz seniorów;
7) kształtowanie właściwych postaw i świadomości społecznej w stosunku do osób niepełnosprawnych i seniorów;
8) wspieranie, osób niepełnosprawnych ich rodzin i opiekunów, oraz seniorów w trudnej sytuacji życiowej, majątkowej i osobistej;
9) prowadzenie działalności doradczej, w szczególności w zakresie rozwiązywania bieżących problemów osób niepełnosprawnych ich rodzin i opiekunów oraz seniorów,
10) współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami o podobnych celach w kraju i zagranicą;
11) promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu, osób niepełnosprawnych i ich rodzin opiekunów oraz seniorów;
12) inicjowanie i podejmowanie społecznych działań integrujących osoby wokół rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych ich rodzin i opiekunów, oraz seniorów;

1. Cele, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 7 oraz 10, Stowarzyszenie realizuje w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
2. Cele, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11 oraz 12, Stowarzyszenie realizuje w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego.